MENU

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI

Selimoğlu Mühendislik Taah. San. Tic. A.Ş & Nazlıhan Turizm Tesisleri A.Ş.

İçindekiler

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Giriş

1. Tanım ve Kısaltmalar

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Kimlere Aktarılacağı

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

5. Kişisel Veri Sahibinin HaklarıKişisel Verileri Koruma Kanunu

Selimoğlu Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Assos Eden Gardens Hotel & Assos Eden Beach Hotel)

&

Nazlıhan Turizm Tesisleri A.Ş. (Assos Nazlıhan Hotel & Assos Nazlıhan SPA Hotel)

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Giriş

Bu bilgilendirme , 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Selimoğlu Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Assos Eden Gardens Hotel & Assos Eden Beach Hotel) &

Nazlıhan Turizm Tesisleri A.Ş. (Assos Nazlıhan Hotel & Assos Nazlıhan SPA Hotel) olarak; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Selimoğlu Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Assos Eden Gardens Hotel & Assos Eden Beach Hotel) & Nazlıhan Turizm Tesisleri A.Ş. (Assos Nazlıhan Hotel & Assos Nazlıhan SPA Hotel) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

1. Tanım ve Kısaltmalar

Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

1.1. Şirket: Selimoğlu Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Assos Eden Gardens Hotel & Assos Eden Beach Hotel) &

Nazlıhan Turizm Tesisleri A.Ş. (Assos Nazlıhan Hotel & Assos Nazlıhan SPA Hotel)

1.2. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay. 

1.3. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 

1.4. Çalışan: Şirket personeli.

1.5. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

1.6. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

1.7. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

1.8. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 

1.9. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. 

1.10. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

1.11. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

1.12. KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

1.13. Politika: Selimoğlu Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Assos Eden Gardens Hotel & Assos Eden Beach Hotel) & Nazlıhan Turizm Tesisleri A.Ş. (Assos Nazlıhan Hotel & Assos Nazlıhan SPA Hotel) ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz (ad, soyadı, doğum tarihi, kimlik ve pasaport bilgileri, iş, ev ve cep telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, konaklama, kredi kartı, harcama ve uçuş bilgileri, alışveriş bilgileri, fatura bilgileri, tüketim tercihleri vb.) şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ürün/hizmet teklifi, (pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi), modelleme, raporlama, skorlama, şirketimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, şirketimiz ve şirketimizle ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile turizm, pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetleri ile ilişkili olarak ve yasal yükümlülükler nedeni ile KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Kimlere Aktarılacağı

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ürün/hizmet teklifi, (pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi), şirketimiz ve şirketimizle ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklarımıza, topluluk şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurumları, devlet güvenlik birimleri ve özel kişilere KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmesi gayesiyle edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVKK ve ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmesine rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kaldırılması halinde kişisel verilerin yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi 'yazılı' veya 'Kişisel verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediğinden başvurunuzu, KVKK gereğince yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVKK'nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ilettiğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirttiğiniz haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici bilgiler ile KVKK'nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Başvuru Formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Selimoğlu Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Assos Eden Gardens Hotel & Assos Eden Beach Hotel) & Nazlıhan Turizm Tesisleri A.Ş. (Assos Nazlıhan Hotel & Assos Nazlıhan SPA Hotel) FSM Cad. Beşler Plaza A Blok N:38 K:1 D:1 KAVACIK – BEYKOZ / İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Noter kanalı ile, iadeli taahhütlü mektupla veya KVKK'da belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz.

Selimoğlu Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. & Nazlıhan Turizm Tesisleri A.Ş.

(Assos Eden Gardens Hotel & Assos Eden Beach Hotel) (Assos Nazlıhan Hotel & Assos Nazlıhan SPA Hotel)

444 0 150
0532 739 30 02